Event

Reggae on the Beach

9:00 p.m. every Fri.
SandBar
900 Sunrise Lane Fort Lauderdale, FL
954-990-7578

Price: Free

with Kulcha Shok Muzik

Music

Location

SandBar

900 Sunrise Lane Fort Lauderdale, FL
954-990-7578

More Events at SandBar

DJ Bryson

9:00 p.m. every Fri.
More Events at SandBar >>
Loading...