A Wedding Invitation (NR)

Comedy 101 May 24, 2013
Ji-Huan Wu Baihe Bai, Eddie Peng, Pace Wu, Jinfu Jiang, Mei Shiu Lin, Yingjun Zhao, Yuzhen Lan Hai Yan Qin CJ Entertainment America

Watch the Trailer

Newsletters

All-access pass to the top stories, events and offers around town.

  • Top Stories
    Send:

Newsletters

All-access pass to top stories, events and offers around town.

Sign Up >

No Thanks!

Remind Me Later >