Passion (NR)

Drama 83 December 31, 1969
Byamba Sakhya Byamba Sakhya Byamba Sakhya