Personal Tailor (Si Ren Ding Zhi) (NR)

Comedy 118 December 20, 2013
Feng Xiaogang You Ge, Baihe Bai, Xiaolu Li, Kai Zheng, Wei Fan, Dandan Song, Chengru Li, Baoqiang Wang Shuo Wang Liu Guangquan, Albert Yeung, Jackie Chan, Zhang Suzhou, Qin Xin, Wang Yiyang China Lion Film Distribution

Newsletters

All-access pass to the top stories, events and offers around town.

  • Top Stories
    Send:

Newsletters

All-access pass to top stories, events and offers around town.

Sign Up >

No Thanks!

Remind Me Later >