Summer Palace (Yihe yuan) (NR)

Drama 140 January 18, 2008
Lou Ye Xiaodong Guo, Ling Hu, Xianmin Zhang, Lin Cui, Long Duan, Lei Hao, Chi Le Lou Ye, Feng Mei, Ma Yingli Sylvain Bursztejn, Li Fang, Ye Lou, An Nai Palm Pictures