Tai Chi Hero (NR)

Action/Adventure 100 April 26, 2013
Stephen Fung Jayden Yuan, Tony Leung Ka Fai, Angelababy, Eddie Peng Yu-Yen, Feng Shaofeng, Ying Da, Mandy Lieu, Fung Tsui-Fan, Peter Stormare, Daniel Wu Chen Kuo-Fu, Cheng Hsiao Tse, Zhang Jialu Zhang Dajun, Stephen Fung, Daniel Wu Well Go USA

Newsletters

All-access pass to the top stories, events and offers around town.

  • Top Stories
    Send:

Newsletters

All-access pass to top stories, events and offers around town.

Sign Up >

No Thanks!

Remind Me Later >